Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a kalyhakell.com és a Zsadányi Gábor E.V. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a kalyhakell.com weboldalon keresztül feltüntetett szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF tartalmazza a kalyhakell.com weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének Ügyfél általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a honlapon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Az Ügyfél a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Kérem, amennyiben Ügyfele, azaz vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A honlap működésével, ajánlatkéréssel, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állok!

Név: Zsadányi Gábor E.V.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Géza u. 7.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Géza u. 7.
Üzlethelyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Géza u. 7.
Képviselő neve: Zsadányi Gábor

Nyilvántartási szám: 50212677
Bejegyző Bíróság neve: Fejér megyei Cégbíróság
Adószám: 67424265-1-27
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11773360-05680009
E-mail cím: gabor.zsadanyi72@gmail.com
Telefonszám: +36 30 971 7081

Tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: MAXER Hosting Kft. (9024 Győr, Répce u. 24., https://maxer.hu, support@maxer.hu)

  1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1.      A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.      A jelen Szabályzat 2020. január 1. napjától hatályos, visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a honlapon közzéteszi.

1.3.      Szolgáltató fenntart magának minden jogot a honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében. A honlapon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos. A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, egyéb) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

1.4.      A honlap online hordozható cserépkályhák, hagyományos és modern cserépkályha, cserépkályha csempe, vakolt kályha, kandalló, biokandalló, kemence, mobil kemence, sparhelt, grillterasz és kerti konyha építésével foglalkozik, kiegészítők, építőanyagok és minden egyéb, ami a kályha építésével kapcsolatos. Házhozszállítás országosan elérhető áron.

1.5.      A termékeknél megjelenített képek korábbi referenciák, csak illusztrációként szolgálnak, az egyedi ajánlatok ezektől eltérhetnek.

1.6.      A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan kereskedelmi szolgáltatásra, amely a honlapon található termékek tekintetében a honlapon keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A honlapon történő ajánlatot, vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.7. Az ajánlatkérés, és ajánlattételre vonatkozó megrendelés a leadását követően a szerződéskötésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

A Felek között a magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.8.      A szerződés nyelve magyar.

1.9.      A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.10.    Az Ügyfél a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, valamint életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

1.11.    Ügyfélszolgálat elérhetőségei

  1. A HONLAP HASZNÁLATA

2.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online ajánlatkérési lehetőséget biztosít az Ügyfelek számára. A honlapon az Ügyfél a menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akció kategóriában az összes akciós termék megtalálható. Amennyiben akció, esetleg akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A kategória nevére kattintva az adott kategória termékoldala érhető el, itt tájékozódhat a kategóriába tartozó termékekről, részletes jellemzőiről.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok listaszerűen jelennek meg.

Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a honlapon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük írásban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.11. pontban találja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától, azaz dönthet, hogy továbbra is kéri-e a megrendelt terméket, vagy kötelezettség nélkül eláll a megvásárlástól. Az ilyen hibákért Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni, így hibás áron a terméket nem értékesíti (legyen szó alacsonyabb vagy magasabb árról), hanem jelzi a megfelelő árat. Az ilyen esetekből eredő kellemetlenségekért szíves megértésüket kérem.

2.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató az Ügyfelet 72 órán belül manuálisan küldött e-mailben tájékoztatja az ajánlatról, amennyiben az ajánlatot elfogadja az Ügyfél, úgy Szolgáltató az Ügyfelet 48 órán belül manuálisan küldött e-mailben tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha az Ügyfél nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy az Ügyfél mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

Az ajánlati és a visszaigazoló e-mail tartalmazza az ajánlatkérés során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül az Ügyfél rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

2.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés a manuális visszaigazolás megérkezésével jön létre.

2.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

2.5. Számla

A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki. Azt a termékkel együtt átvételkor átadja a vásárlónak. Ha az Ügyfél egyes tételekről külön számlát kér, akkor külön kell azokat azokat kérni. Minden rendelés esetében a kiállított számla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek.

2.6. Fizetés

A megrendelt terméket az Ügyfél a következő módokon fizetheti ki:

2.6.1 Banki átutalás

Az átutaláshoz szükséges adatokról e-mailben kap értesítést.

Előre utalásos fizetési mód választása esetén a termékek szállítását csak azt követően kezdjük meg, miután a fizetendő összeg bankszámlánkra beérkezett. Átutalás esetén a következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: Zsadányi Gábor E.V. OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11773360-05680009 számú számla. Kérjük átutaláskor a Közlemény rovatba a megrendelés visszaigazolásakor kapott megrendelés számot szíveskedjék feltüntetni.

Ha a megrendelt áru vételára 1 héten belül nem érkezik meg a megadott számlára, úgy megkíséreljük felvenni az Ügyféllel a kapcsolatot, hogy tisztázzuk a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

2.6.2 Készpénzes fizetés

Üzletben történő személyes átvétel, illetve házhozszállítás esetén fizethet készpénzzel.

2.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

Átvételi lehetőségek, szállítási módok.

2.7.1. Személyes átvétel

Személyes átvétel

Székhelyen (8000 Székesfehérvár, Géza u. 7.) lehetősége van a termék személyes átvételére.

Nyitvatartás:

Hétfő-szombat: előzetes bejelentkezéssel

Vasárnap: zárva

2.7.2. Kiszállítás

A termék átvételekor az Ügyfél köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles az Ügyfél rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  1. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

3.1. Elállási jog gyakorlásának menete

3.1.1.   Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

3.1.2.   Minden esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

3.1.3.   Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

3.1.4.   Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

3.1.5.   A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató jelen ÁSZF elején feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

3.1.6.   Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

3.1.7.   A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

3.1.8.   A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3.2. A Fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog

a) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

b) Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

c) Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

d) Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

e) Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

f) Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

  1. SZAVATOSSÁG

4.1. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

4.1.1.   Az Ügyfél az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Az Ügyfél kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél áttérhet egy másikra, az áttérés költségét az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Az Ügyfél közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

4.1.2.   A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles az Ügyfél kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

4.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Ügyfél a 4.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

4.2.1.   Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4.2.3.   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

4.3. Jótállás

4.3.1.   A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

4.3.2.   A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.

4.3.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

4.3.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4.3.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 4.1 és a 4.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

4.3.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

4.3.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

4.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit az Ügyfél az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Zsadányi Gábor
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Géza u. 7.
Telefonszám: +36 30 971 7081
E-mail cím: gabor.zsadanyi72@gmail.com

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Zsadányi Gábor E.V.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Géza u. 7.

Telefonszám: +36 30 971 7081
E-mail cím: gabor.zsadanyi72@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (székhelyen) szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

b) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Fejér Megyei Békéltető Testület: Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; Telefon: +36 22 510-310; E-mail: bekeltetes@fmkik.hu),

c) Bírósági eljárás kezdeményezése, egyéb.

6. EGYÉB

6.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb módon közölt, feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

6.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

6.3. Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata ITT érhető el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 01. 01.